1560402280 เข้าชม : 191 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้จัดโครงการวันรักการอ่ารขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆและประชาชนทั่วไปได้มีนิสัยรักการอ่าน และเป็นการประชาสัมพันธุ์ห้องสมุดไปด้วย โครงการวันรักการอ่านจัดขึ้นวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยทางห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาแก 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 21 ครั้ง )
เข้าชม : 42 ครั้ง )
เข้าชม : 99 ครั้ง )