1617351382 เข้าชม : 15 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

คณะครูและบรรณารักษ์อ.นาแกเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องใน วันรักการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก